Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Alles over het Openbaar Vervoer in Overijssel en Gelderland en oostelijk Flevoland.
Plaats reactie
michiel71
Berichten: 606
Lid geworden op: do 19 jul 2012, 11:28

Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door michiel71 »

Je vind interessant stuff wanneer je een begroting uitkamt op het gebied van OV :wink:

In de begroting 2020 van Provinciale Staten Gelderland staat het volgende over treinen en bussen:

Ambitie (pagina 100)
"We willen dat onze treinen en bussen zo duurzaam mogelijk rijden en dat reizigers beter gebruik maken van alle soorten vervoer die er voorhanden zijn."

Thema Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur (pagina 109)
"Een veiliger en duurzamer Gelderland met wegen (waaronder fietspaden) en spoorwegen waarover iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen, vinden wij belangrijk. Daarom investeren we in onderhoud en verbetering van onze wegen en het regionale spoorwegnet. ['...]

- zorgen dat het makkelijker wordt om over te stappen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Daarom investeren we in de capaciteit en de kwaliteit van overstappunten.
- samen met ProRail en de gemeente Nijmegen verdergaan met de plannen voor het verbeteren van station Nijmegen Heyendaal. In 2020 wordt de planstudie opgeleverd waarna de kosten voor de aanpak van het station en de stationsomgeving bekend worden
- afronden van de spoorverbetering Zevenaar-Didam en onderzoeken van de mogelijkheden tot verdere spoorverbetering op het traject Arnhem - Winterswijk"
- in het kader van het Innovatiefonds verduurzaming OV, onderzoeken van verschillende initiatieven op het gebied van elektrische bussen, waterstofbussen en trolleybussen 2.0. In 2020 zijn de resultaten bekend en komen we terug met een voorstel hoe wij het Innovatiefonds gaan gebruiken
- aanleggen van kabels voor energievoorzieningen voor elektrische bussen in het concessiegebied IJssel-Vecht (Apeldoorn)
- verbeteren van de bushaltes en rijstroken voor hoogwaardig openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen"

Spoorzone Nijmegen Centraal (pagina 112)
"Station Nijmegen vervult een belangrijke functie in het OV-netwerk. De verwachting is dat het aantal reizigers op het station de komende jaren fors toeneemt. De NS gaat vanaf 2022 rijden met meer en langere treinen tussen Nijmegen en Amsterdam/Schiphol (Programma Hoogfrequent Spoor). Daarvoor is het nodig om onder meer een extra perron aan te leggen op station Nijmegen. De huidige perrontunnel wordt daardoor verlengd. Wij vinden de bereikbaarheid van het station Nijmegen en het gemak voor reizigers om over te stappen tussen de verschillende treinen belangrijk. Tegelijkertijd wil gemeente Nijmegen dat de omringende wijken beter ontsloten worden. Daarom wordt de perrontunnel helemaal doorgetrokken naar de westzijde van station Nijmegen zodat veel nieuwe bewoners in Nijmegen-West een goede verbinding krijgen naar dit station en het OV meer gaan gebruiken. De totale kosten van de nieuwe westelijke stationsingang zijn € 11,5 miljoen. Bij de Begroting 2018 hebben wij hiervoor € 6,0 miljoen toegewezen. Dit bedrag willen wij nu beschikbaar stellen zodat gemeente Nijmegen kan beginnen met de werkzaamheden. Gemeente Nijmegen betaalt de resterende € 5,5 miljoen.

Wij stellen uw Staten voor om € 6,0 miljoen vanuit de nog beschikbaar te stellen middelen Mobiliteit van ambitie 5 Economie en mobiliteit, beschikbaar te stellen voor de nieuwe westelijke stationsingang van station Nijmegen. Ook stellen wij uw Staten voor om de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Nijmegen met een maximum van in totaal € 6,0 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor de nieuwe westelijke stationsingang van station Nijmegen"


Apeldoorn, tunnel Laan van Osseveld (pagina 112)
"De spoorwegovergang Laan van Osseveld is het belangrijkste knelpunt op de centrumring van Apeldoorn. Zowel de doorstroming van de dagelijks 18.000 motorvoertuigen als de veiligheid staan op deze overweg onder druk. Deze situatie wordt verslechterd door het vervoer van gevaarlijke stoffen over dit spoor, dat onderdeel is van de North Sea Baltic Corridor en waar ook de internationale treinen naar Berlijn rijden. Gemeente Apeldoorn heeft in de zomer van 2015 het initiatief genomen om deze overweg aan te pakken. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie van gemeente, ministerie van IenW, ProRail en provincie dat de realisatie van een tunnel de meest kosteneffectieve oplossing is om de problemen op en rond de overweg aan te pakken. Hiermee verdwijnt een van de drukste spoorwegovergangen van Gelderland en een knelpunt op de Apeldoornse ring. De ruim 18.000 voertuigen per dag en de vele fietsers en voetgangers hoeven hierdoor niet langer te wachten voor gesloten spoorbomen. Ook verbetert de veiligheid
voor spoor- en weggebruikers. In de Voorjaarsnota 2017 wezen wij € 3,0 miljoen toe aan deze tunnel. Gemeente Apeldoorn en het ministerie van IenW dragen ook financieel bij aan de tunnel. De gemeente Apeldoorn is opdrachtgever en begint in 2020 met de voorbereidende werkzaamheden. De tunnel is naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 klaar.

Wij stellen uw Staten voor om € 3,0 miljoen vanuit de toegewezen middelen van ambitie 5 Economie en mobiliteit, thema Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur beschikbaar te stellen voor de realisatie van de tunnel in de Laan van Osseveld in Apeldoorn. Ook stellen wij uw Staten voor de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Apeldoorn met een maximum van in totaal € 3,0 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor de realisatie van de tunnel in de Laan van Osseveld in Apeldoorn."


Planstudiekosten spoor en OV (Pagina 113)
"Voor het uitwerken van OV-projecten is het noodzakelijk om planstudies te doen. De studies zijn nodig om de scope van projecten scherp te krijgen en te voorzien van een kostenraming. Na afronden van een planstudie wordt besloten het betreffende project wel of niet uit te voeren en geld beschikbaar te stellen. De komende periode doen wij studies naar onder andere de stationsomgeving Nijmegen en hoogwaardig openbaar vervoer.

Wij stellen uw Staten voor om € 0,8 miljoen voor planstudies spoor en OV beschikbaar te stellen. Het bedrag dekken we uit de toegewezen middelen aan ambitie 5 Economie en mobiliteit, thema Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur."


Gebruik infrastructuur
Wat bereiken we voor dit thema in 2020?
(Pagina 113)
"Het is onze wettelijke taak om te zorgen voor het regionaal openbaar vervoer. We vinden het belangrijk dat onze bussen en treinen voorzien in de behoeften van de reiziger en voor iedereen goed toegankelijk zijn. Buiten de grote steden moeten mensen ook gebruik kunnen maken van passend vervoer. Daarnaast willen we dat onze treinen en bussen zo duurzaam mogelijk rijden. Het ROV Oost-Nederland helpt ons al jaren met het vergroten van verkeersveiligheid door campagnes. Dit willen wij voortzetten. Daarnaast willen we zorgen dat reizigers beter gebruik maken van alle soorten vervoer die er voorhanden zijn. We moedigen ze aan om bewust te kiezen, bijvoorbeeld voor de fiets.


Wat is onze inzet voor dit thema in 2020? (paina 113)
"- stimuleren van fietsgebruik door middel van gedragsbeïnvloeding
- bussen en regionale treinen in Gelderland laten rijden
- als het reguliere openbaar vervoer niet efficiënt is, bekijken hoe we dit met andere vormen van vervoer kunnen oplossen. Iedereen moet hier gebruik van kunnen maken
- aanbesteden van de eerste nieuwe concessie IJssel-Vecht
- diverse projecten uitvoeren op het gebied van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan vaardigheden van ouderen op elektrische fietsen en het gebruik van je smartphone in het verkeer
- werken aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). We onderzoeken hoe de provincie kan bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid door het gedrag op te weg te beïnvloeden
- samen met wegbeheerder verzamelen en beheren van gegevens over verkeer en vervoer. Deze gegevens kunnen we in de toekomst gebruiken om de bijvoorbeeld weggebruikers beter te informeren over de doorstroming
- in lijn met het Coalitieakkoord onze opgestelde visie op mobiliteit afstemmen met onze externe partners en komen tot een integrale programmering op mobiliteit. Daarbij gaan we ook uit van de ambities van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. De financiële prioritering volgt aan de hand van de
mobiliteitsvisie. In de loop van 2020 komen we met een meer gedetailleerde uitwerking naar projecten en de bijbehorende financiën. Hierbij geven we invulling aan de investeringen uit het Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’."


Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur (pagina 120)
"Een bedrag aan onttrekkingen van € 25 miljoen gebruiken we voor het uitvoeren en subsidiëren van diverse mobiliteitsprojecten zoals het verbeteren van bestaande OV-voorzieningen, nieuwe fietsvoorzieningen en het verbeteren van de bestaande spoorinfrastructuur (bijvoorbeeld het spoor Arnhem-Winterswijk). [...]
Het saldo van de reserve is met name bedoeld voor de uitvoering van grote infrastructurele wegenprojecten en voor middelen ter dekking van de kapitaallasten van de geactiveerde investeringsprojecten. Daarnaast zijn er middelen voorhanden voor onder andere het verbeteren van bestaande OVvoorzieningen, fietsvoorzieningen en bestaande spoorinfrastructuur."


Gebruik infrastructuur (pagina 120)
De dotatie aan de reserve betreft de algemene uitkering van het Rijk via het Provinciefonds voor projecten Verkeer en Vervoer. Deze middelen worden onder andere ingezet voor hoogwaardig openbaar vervoer, de subsidieregeling gemeentelijke fietspaden, verkeersveiligheid en slimme mobiliteit.
De onttrekking aan de reserve bestaat voor € 14,3 miljoen uit middelen voor projecten Verkeer en Vervoer. Daarnaast zetten we € 3 miljoen in voor het programma Logistiek & Goederenvervoer, voor het uitvoeren en subsidiëren van diverse corridorprojecten en voor het uitvoeren van hoofdinfraprojecten zoals de spoorverbinding Arnhem-Duitsland.
Het saldo in de reserve is bestemd voor de uitvoering van diverse projecten Verkeer en Vervoer, onder andere concessiebeheer OV en basismobiliteit.


Ambitie 5 Economie en mobiliteit

Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur (pagina 212)
[...] Voor verbeteren bestaande spoorinfrastructuur begroten wij € 16 miljoen voor onder andere spoorverbetering Zevenaar-Didam, Spoorzone Nijmegen Centraal en tunnel Laan van Osseveld Apeldoorn. Voor de laatste twee projecten hebben wij een beschikbaarstelling opgenomen in deze Begroting.
Een bedrag van € 3,4 miljoen is opgenomen voor verblijf OV-voorzieningen voor onder andere het project perronfasering Arnhem.[...]
Voor verbeteren van het regionaal spoor begroten wij € 8 miljoen lasten. Dit betreft onder andere de subsidieprojecten Spoorzone Ede en Spoorkruisingen Elst Noord en het project Kwaliteitsverbetering Maaslijn. Voor dit laatste project wordt een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten met het Ministerie.
We begroten € 3,7 miljoen in 2020 voor verbeteren OV infrastructuur zoals het verbeteren van de bushaltes en rijstroken voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en het makkelijker maken om over te stappen van het ene vervoersmiddel naar het andere.

Gebruik infrastructuur (pagina 213)
De lasten voor dit thema bedragen in de Begroting 2020 € 144 miljoen. De baten bedragen € 160 miljoen.
De begrote lasten in 2020 zijn voor € 124 miljoen voor de inzet van de OV concessies, het laten rijden van bussen en regionale treinen in Gelderland.
Voor de uitvoering van basismobiliteit zowel in stedelijk- als landelijk gebied begroten wij € 11,9 miljoen.
In het kader van het project Beter benutten is € 1,7 miljoen opgenomen. Dit betreft met name het project Spitsmijden Waalbrug voor het treffen van extra maatregelen om de (verkeers)hinder gedurende de renovatie van de Waalbrug te verminderen.
Voor het project Slimme mobiliteit is € 1 miljoen opgenomen in deze Begroting. Met als doel de vraag naar en het aanbod van mobiliteit slim(mer) te organiseren door gerichte gedragsbeïnvloeding, de inzet van technische mogelijkheden en nieuwe mobiliteitsvormen en -diensten.
Voor het programma Logistiek & Goederenvervoer is € 1,8 miljoen opgenomen en voor studies en onderzoeken € 1,4 miljoen.
Op het gebied van verkeersveiligheid wordt € 2,2 miljoen ingezet voor diverse projecten zoals aandacht geven aan vaardigheden van ouderen op elektrische fietsen en het gebruik van je smartphone in het verkeer deze projecten worden uitgevoerd door ROV Oost-Nederland.
De baten van € 160 miljoen betreft de bijdrage van het Rijk via het provinciefonds voor verkeer en vervoer.
diederickx
Berichten: 1195
Lid geworden op: vr 02 sep 2016, 22:59

Re: Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door diederickx »

En wat is hier interessant aan?
Gebruikersavatar
Z2N
Donateur
Berichten: 10307
Lid geworden op: za 10 mar 2012, 23:51
Locatie: Zeist

Re: Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door Z2N »

Dat een overheid, in dit voorbeeld de provincie Gelderland, geld wil uitgeven aan beleidsplannen. Persoonlijk had ik hem aan zien komen, maar misschien zou het voor de duidelijkheid wel prettiger zijn als Michiel71 aangeeft wat hij er interessant aan vindt.
Acla da Fontauna, fermada sin dumonda.
Flickr!
Abus
Berichten: 439
Lid geworden op: do 25 okt 2018, 20:52

Re: Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door Abus »

Gelderland krijgt 160 mio van het rijk. Geeft 144 mio uit, waarbij dat bedrag ook nog deels gedekt wordt door onttrekkingen uit reserves voor verkeer en vervoer (dus van in het verleden ontvangen gelden). Het is interessant om te weten wat Gelderland met de rest van de 160 mio doet: wordt dat in de reserves voor verkeer en vervoer gestort, of gebruikt de provincie dat geld voor allerlei andere zaken? Minder uitgeven dan je ontvangt is zonder meer geen goed verhaal in een tijd dat de hele maatschappij vraagt om extra investeringen in verkeer en vervoer, omdat Nederland in een hoog tempo vastloopt.
lijntaxi
Berichten: 336
Lid geworden op: ma 14 aug 2017, 20:56

Re: Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door lijntaxi »

Vrij vertaald in gewone mensentaal begrijpbaar voor de gemiddelde OV-reiziger:

"stimuleren van fietsgebruik door middel van gedragsbeïnvloeding"
schrappen van het aantal stops op bepaalde lijnen, zodat
het te ver is lopen van- en naar de dichtstbijzijnde halte, zodat mensen wel de fiets zullen pakken."

"als het reguliere openbaar vervoer niet efficiënt is, bekijken hoe we dit met andere vormen van vervoer kunnen oplossen. Iedereen moet hier gebruik van kunnen maken"
schrappen van aantal ritten vooral in het avonduren en weekenden, strak trekken van lijnen. Verplicht moeten bellen of appen of iemand moeten vragen.
Bij problemen met de telefoon of computer uren bezig zijn om het probleem op te lossen. Geen zin hebben om meer weg te gaan.
Durashift
Berichten: 4738
Lid geworden op: za 23 mei 2015, 08:39
Locatie: Rhenen

Re: Begroting 2020 treinen en bussen provincie Gelderland

Bericht door Durashift »

Z2N schreef:Dat een overheid, in dit voorbeeld de provincie Gelderland, geld wil uitgeven aan beleidsplannen. (..).
Ze krijgen nog meer euro's binnen op dit domein. Zoals Abus al aangeeft.

Er blijft, als het goed is, geld over vanuit de rijksbijdrage van 160 miljoen euro.
Wát gaat er met dat geld gebeuren.. dat vertelt de opsomming nou weer net niet..
Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten